سادگی نهایت هوشمندی است

فنی
بازاریابی و تولید محتوا
مدیریت و کنترل پروژه
امور کاربران
منابع انسانی و اداری
مالی